Algemene voorwaarden

Versie 1.1
Algemene Voorwaarden / Deelnemers regelement

Dit reglement treedt in werking op 26 juni 2020. Deelnemers aan de loterij zijn gebonden aan de bepalingen in dit reglement.

Artikel 1, Organisatie

 1. Stichting Sport Talent Noord (hierna JSF), gevestigd te Hoendiep 211, 9745 ED, Groningen en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67540317 hierna gezamenlijk te noemen: ‘De Organisatie’
  organiseert een incidentele loterij (hierna: de loterij) als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen.
 2. De opbrengst van de loterij komt – na aftrek van kosten – geheel ten goede aan de jeugdsport in Groningen (en directe omgeving) en zal via onderstaande (top)sportclubs in de jeugdsport worden geïnvesteerd:
  a. Donar
  b. Hepro/Gijs
  c. Nic.
  d. Amysoft Lycurgus
  e. ACV Assen
  f. Sport Talent Noord
 3. De in lid 2 genoemde clubs zullen de opbrengst aanwenden ter stimulering van de jeugdsport in Groningen (en directe omgeving). De afdracht aan de jeugdsport bedraagt tenminste 40% van de totale opbrengst van de loterij.
 4. Naast bovengenoemde clubs kunnen alle (breedtesport)clubs die loten willen verkopen zich aanmelden. Zij krijgen dan een unieke code zodat ze per verkocht lot (op hun code/clubnaam) 10% provisie krijgen. Wijziging per 11-11-2020: deelnemende clubs krijgen naast de 10% provisie een deel in de totale netto opbrengst. Dit deel, 70% van de totale netto opbrengst, zal verdeeld worden over alle deelnemers. Dit zal gaan op de volgende manier: #toegewezen loten aan jouw club/#totaal verkochte loten x 70% van netto opbrengst. Mocht jouw club niet het bevorderen van de jeugdsport in Groningen en omgeving ten doel hebben krijg jouw club allen de 10% provisie. Voor het resterende deel kan een doel, dat de jeugdsport in Groningen en omgeving stimuleert, worden aangewezen waaraan wij de bijdrage overmaken. Mocht je dat niet willen komt dat aandeel te vervallen aan Sport Talent Noord.
 5. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de uitvoering van de loterij. Het toezicht heeft betrekking op de van overheidswege en in de vergunning gestelde voorschriften.
 6. De vergunning voor de loterij is op 26 juni 2020 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend onder kenmerk 13917
 7. De exploitatie van de loterij vindt plaats vanaf 26 juni 2020. De trekking is gepland op 1 december 2020, om 20.00, te volgen via www.steunjeugdsportgroningen.nl.
  Wijziging per 11-11-2020: De kansspelautoriteit heeft gezien de uitzonderlijke omstandigheden rondom corona uitstel van de trekking verleend tot en met 15 februari 2021, de trekking zal dan ook 15 februari 2021 om 20.00 plaatsvinden, te volgen via www.steunjeugdsportgroningen.nl.
 8. De deelnemersadministratie van de loterij wordt gevoerd door JSF. De accountantscontrole en het toezicht op de te voeren administratie vindt plaats door Accountantskantoor MTN te Groningen. De controle op de wijze van trekking wordt uitgevoerd door Notaris Nielsen te Groningen.
 9. Het intellectueel eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, lay- out, software en overige informatie, komen toe aan JSF. Het is niet toegestaan om deze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken.
 10. Indien noodzakelijk, behoudt De Organisatie zich het recht voor dit reglement te wijzigen.
 11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist De Organisatie.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname en uitsluitingen

 1. Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
 2. Elk lot wordt op naam gesteld en is niet overdraagbaar.
 3. Bij de aanschaf van (een) lot(en) dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt. De deelnemer kan een andere persoon zijn dan de persoon die het lot koopt en/of betaalt. De koper en/of betaler van het lot kan het lot cadeau geven aan een derde (indien deze derde een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is óf een rechtspersoon) door diens gegevens in te voeren bij het bestellen van het lot.
 4. Uitgesloten van deelname zijn:
  o De Bestuursleden van Sport Talent Noord;
  o De met de controle van de trekking belaste Notaris Nielsen;
  o De eigenaars van de met de loterij te winnen woning.
 5. Indien één van bovenstaande personen eigenaar is van een winnend lot, zal de met toezicht en trekking belaste notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het laten plaatsvinden van een nieuwe trekking van die specifieke prijs. Het in dit lid bedoelde lot zal niet opnieuw meedingen naar de prijzen.

Artikel 3 Speelwijze

 1. Er zijn maximaal 99.999 loten beschikbaar. Elk lotnummer wordt slechts eenmaal verkocht. De Organisatie kent willekeurige lotnummers toe aan iedere bestelling.
 2. De lotnummers worden per mail aan de deelnemer kenbaar gemaakt. De deelnemer ontvangt de bevestigingsmail na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij. Een afschrift van de bevestiging van deelname wordt opgenomen in de deelnemersadministratie.

Artikel 4 Speelgeheim en Privacy

 1. De namen van deelnemers of prijswinnaars zullen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.
 2. Door aanmelding voor de loterij gaat de deelnemer ermee akkoord dat Sport Talent Noord zijn/haar persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de loterij en eventuele toekomstige loterijen conform het privacy statement van JSF.
 3. Degene die geen informatie van JSF wenst te ontvangen, kan dit schriftelijk, telefonisch of via internet doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven via de doorgegeven contactgegevens.

Artikel 5 Wijze van deelname

 1. Deelnemen kan alleen door de aanschaf van (een) lot(en) via de daarvoor aangewezen webshop www.steunjeugdsportgroningen.nl. Deelname is pas definitief na succesvolle afronding van het betaalproces door de deelnemer. De deelnemer ontvangt na de betaling een bevestiging van deelname. Dit bewijs van deelname bevat de NAW- gegevens van de deelnemer en wordt per e-mail gestuurd naar het door deelnemer op te geven e-mailadres.
 2. De Organisatie behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelneming uit te sluiten van deelname en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 3. Bij fouten en gebreken zoals druk- en zetfouten of technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen – op zijn verzoek of op initiatief van De Organisatie – het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan de trekking. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens De Organisatie niet geldend maken. Zowel de deelnemer als De Organisatie zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 4. De deelnemer dient er zorg voor te dragen dat De Organisatie beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.
 5. Een wijziging van de door deelnemer verstrekte gegevens – bijvoorbeeld een adreswijziging of de wijziging van emailadres – kan alleen per e-mail aan De Organisatie worden doorgegeven. Deelnemers ontvangen een bevestiging per e-mail van een door hen opgegeven wijziging.
 6. Een adreswijziging ontvangen door De Organisatie resulteert in een wijziging in de deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 8.
 7. Deelname aan de loterij valt niet onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. Indien en voor zover noodzakelijk doet de deelnemer, door acceptatie van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd.
 8. De Organisatie is gerechtigd om de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
  1. Kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen;
  2. Onbetamelijk gedrag jegens De Organisatie;
  3. (Een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude.
  De deelnemer zal van de beëindiging per e-mail op de hoogte worden gebracht via de door deelnemer verstrekte gegevens. De Organisatie zal vervolgens zorgdragen voor terugbetaling van de inleg aan de betreffende (rechts)persoon.

Artikel 6 Inleg

De kosten van één lot – ook inleg genoemd – zijn EUR 10,- (zegge: tien euro).

Artikel 7 De Trekking

 1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt eenmaal een trekking plaats.
 2. De trekking vindt plaats onder notarieel toezicht. Van de trekking wordt, door de met het toezicht op trekking en bepaling van het winnende lot belaste notaris, proces- verbaal opgemaakt.
 3. De trekking is openbaar en wordt via een livestream uitgezonden.
 4. De notaris ten overstaan van wie de trekking en bepaling van het winnende lot geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.
 5. Bij de trekking worden de prijzen in aflopende volgorde getrokken volgens het prijzenschema, beginnend bij de hoofdprijs en eindigend bij de laatste prijs. Vervolgens worden de winnende lotnummers in omgekeerde volgorde (dus oplopend van de laatste naar de eerste prijs) bekendgemaakt. Dit met het doel om de spanning op te bouwen.
 6. De winnende lotnummers gaan niet terug in de pot. Per lotnummer kan derhalve slechts één prijs worden gewonnen.
 7. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt, kunnen prijswinnend zijn.

Artikel 8 Prijzenpakket en uitkering prijzen

 1. Deelnemers dingen mee naar alle (ter beschikking gestelde) prijzen. De te winnen prijzen worden vermeld via de website www.steunjeugdsportgroningen.nl.
 2. De Organisatie maakt binnen een week na de trekking de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen bekend, door publicatie daarvan via de website www. steunjeugdsportgroningen.nl en via door haar gekozen media. Ook wordt contact met de winnaars opgenomen via de door de deelnemer verstrekte contactgegevens.
 3. De gewonnen prijzen zullen door De Organisatie zo spoedig mogelijk worden uitbetaald en verzonden. Prijzen in natura worden, indien mogelijk en van toepassing, overhandigd en/of afgeleverd op het bij De Organisatie bekende adres. Indien de contactgegevens niet blijken te kloppen wordt door De Organisatie geen verdere actie ondernomen.
 4. De juridische overdracht van het in deze loterij te winnen vakantiehuis, zal zo spoedig mogelijk na de trekking plaatsvinden. De huidige eigenaar van het vakantiehuis en de winnaar van de loterij zullen in onderling overleg het moment van overdracht bepalen. De Organisatie zal zorgdragen voor tijdige betaling van de afgesproken koopsom en bijbehorende kosten en belastingen op de door de notaris aan te wijzen kwaliteitsrekening.
 5. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld.
 6. Verzendkosten van prijzen in natura komen voor rekening van De Organisatie.
 7. De kansspelbelasting over prijzen in natura en de overdrachtsbelasting in verband met de overdracht van het te verloten vakantiehuis wordt vanuit de loterij- opbrengst betaald. Eventueel verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of andere belasting dan kansspelbelasting en overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de prijswinnaar(s).
 8. De kosten die samenhangen met het eigendom van het vakantiehuis, zoals kosten voor beheer, onderhoud, (gemeentelijke) belastingen en eventuele aanvullende kosten komen voor rekening van de winnaar. Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
 9. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan JSF.
 10. Aan de door De Organisatie gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typefouten.

Artikel 9 Bezwaren

 1. Bezwaren over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs – moeten – op schrift en beargumenteerd – binnen één week na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van De Organisatie. Na de termijn van één week kan geen bezwaar meer worden ingediend.
 2. Indien het bezwaar door De Organisatie wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig ingediende bezwaren beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 7 dagen nadat hij dat deed aan De Organisatie te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn bezwaar door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.

Artikel 10 Werking verloting

De verloting gaat hoe dan ook door. Wel zullen de hoofdprijs en de 2e prijs pas uitgekeerd worden als de drempels zijn behaald:
• Drempel 1 (15%): De 2e prijs, de Kever Cabrio (t.w.v. €25.000,-) zal worden uitgekeerd als minimaal 15% van de loten verkocht is.
• Drempel 2 (60%): De hoofdprijs, het vakantiehuis (t.w.v. €150.000,-), zal worden uitgekeerd als minimaal 60% van de loten verkocht is.
Mocht 1 van de drempels niet gehaald worden gaat de verloting door met de overige (sportieve) prijzen. Bij het niet halen van bovenstaande drempels, waardoor de verloting van het vakantiehuis en/of de auto niet doorgaat, zal de betaalde inleg door deelnemers niet worden gerestitueerd maar worden ingezet voor de jeugdsport in Groningen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde elektronische formulieren, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of anderszins elke aansprakelijkheid van De Organisatie is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door De Organisatie voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van De Organisatie liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door De Organisatie gepubliceerde uitslagen.
 2. De Organisatie is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 3. De Organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke financiële gevolgen van het winnen van een prijs, waaronder begrepen de heffing van inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing) of vennootschapsbelasting.
 4. De Organisatie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 5. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.Groningen, 26 juni 2020
  verloting@johnschokkerfoundation.nl